Vijf ritmes - Alchemie van het hart

Datum: 15 tot 22 augustus

Door: Saryo van Lakerveld & Eva Bergerova

Prijs cursus: € 245,00

Deze zomerdansweek is waar dans, theater en kunst elkaar ontmoeten. Het is een creatief proces waarin je wordt uitgedaagd om je kracht, schoonheid, helderheid en expressie vorm te geven. Het wordt een diepe reis door en met jezelf met als uiteindelijk doel om de diepe ontspanning, vrijheid en plezier weer of meer terug te brengen in je leven. Het is een week met een lach en een traan, waar alles een plek heeft en waar onze natuurlijke flow de leidraad is. 

De beweging van het hart is heel simpel; het wil geven en ontvangen vanuit compassie en liefde. Het fysieke hart laat het bloed naar binnen stromen en stuurt het ook weer op pad naar alle uiteinden van ons lichaam. Zo is ook de energie stroom van het hart. De potentie van het hart is dat het heel veel kan ontvangen, transformeren en weer door kan geven, maar helaas zijn vele harten gekwetst en beschadigd en is die natuurlijke flow onderbroken of zelfs soms afgesloten. Hoe vinden we het natuurlijke ritme weer terug van ons hart. 

Iedere ochtend zullen we De Vijf Ritmes dansen om te bewegen wat bewogen wil worden. We beleven de herinnering, het gevoel, de gedachte, de blijdschap, verdriet of de boosheid in onze dans. De rest van de dag zullen we andere manieren vinden om het proces te ondersteunen. We doen dat alleen en met elkaar en in verbinding met het grote geheel. 

We verblijven op een prachtige plek en dansen in een prachtige zaal. Het eten is subliem en de natuur is super. De accommodatie is heerlijk en verbind ons met onze eigen oorspronkelijk en natuurlijk ritme. 

Wij werken met De Vijf Ritmes, Theater, Open Floor, Stepping out of the Story concept. 

Dit is geschikt voor iedereen tussen de 16 en 99 jaar en die bereid is om zichzelf beter te leren kennen. Het is zeker ook heel goed wanneer je leven op een dood spoor zit, een burn-out hebt of je geliefden hebt verloren, maar absoluut ook wanneer het leven je toe lacht en je een weg zoekt om dat expressie te geven.

De week geeft je handvatten om: 

 1. In contact te zijn en blijven met wat er in jou gebeurd.

 2. De kracht in jezelf te voelen en daar mee naar buiten te treden.

 3. Op verschillende manieren expressie te geven van die innerlijke wereld.

 4. Je eigenwaarde op te waarderen of terug te krijgen.

 5. Het leven te voelen stromen in jezelf en dat je dit mag delen.

 6. Te zijn wie je bent en dat je dit mag laten zien.

 7. Blijer in het leven te staan en jezelf te waarderen.

 8. En nog veel meer…..

   

“Wilde nog zeggen dat ik het zo bijzonder vind hoe je de groep zo onzichtbaar aanwezig hebt gestuurd. Zowel helemaal op de achtergrond, alle ruimte gevend aan de eigen weg van de mensen en de groep, als heel dichtbij en zorgvuldig aanwezig naast ons. Wat een leraarschap. Wat een geschenk” Madeleen Bloemendaal (2018)

Saryo van Lakerveld is sinds 1998 jaar dans docent waarin De Vijf Ritmes en Open Floor Movement de basis vormen. Hij opent harten en brengt in beweging wat bewogen wilt worden. Eva Bergerova heeft haar roots liggen in het theater en is de grondlegger van het Step out of the Story concept. Daarnaast geeft zij ook les in Conscious dance en creatieve groepsprocessen verbonden met innerlijke expressie. 

Beide zijn zij ook DJ en runnen zij Terra Nova, gericht op dans en Stichting Step out of the Story, gericht op Bewegings-theater en creatieve processen. Samen vormen zij een sterk duo in het begeleiden van groepen. Met humor, openheid en respect brengen zij de diepere lagen naar de oppervlak, van het donker naar het licht. 

Eva Bergerova: +31 6 23883406 | eva@evaberger.eu | www.evabergerova.eu

Saryo van Lakerveld: +31 6 481 52 072 | saryo@kpnmail.nl | www.terranova-dans.nl

Datum & Tijd: 15 (17.00) t/m 22 augustus (10.00) 

Prijs: €285,00 (excl verblijfskosten) en €245,00 voor 15 july. 

We work with the Five Rhythms, Movement Theatre, Open Floor, Stepping Out of the Story concept.

This is suitable for anyone between 16 and 99 years and who is willing to get to know themselves better. It is also very good when you live on a dead end, have a burnout or you have lost loved ones, but definitely also when life smiles to you and looking for a way to give expression to this. 

 

The week will give you the tools to: 

 1. Be in contact and stay with what is happening in you. 

 2. Feel the strength in yourself and bring this out. 

 3. In different ways to give expression of that inner world. 

 4. Upgrade your self-worth or recover. 

 5. feel life flowing in yourself and that you can share it. 

 6. To be who you are and that you can show this.

 7. To be happier in life and appreciate yourself. 

 8. And much more ... .. 
   

"Wanted to say that I find so special about how the group have sent so invisibly present. Both completely in the background, all creating space for the private road of the people and the group is very close and careful presence beside us. What a teacher. What a gift" Madeleen Bloemendaal (2018)

 

This summer dance week is where dance, theatre and art meets. It is a creative process in which you are invited to give a shape and expression of your heart with its beauty, power and clarity. It is a deep journey in and with yourself with the ultimate goal of deep relaxation, freedom and bringing joy back or more in your live. It is a week with a smile and a tear, where everything has a place and where our natural flow is the guiding principle.

 

The movement of the heart is quite simple; It wants to give and receive from compassion and love. The physical heart allows blood to flow in and out again to all the corners of our body. Also the energy of the heart moves likes this. The potential of the heart is that it can receive a lot, transform it and pass it on again. Unfortunately many hearts have been hurt and damaged and that natural flow is interrupted or even sometimes closed. How do we find the natural rhythm of our hearts back again. 

 

Every morning we will dance, to move what wants to be moved. We re-experience the memory, the feeling, the thought, the joy, sadness or the anger in our dance. The rest of the day we will find other ways to support this process. 

We are staying at a wonderful place and dance in a beautiful room. The food is sublime and the nature is super. The accommodation is amazing and connects us with our own original and natural rhythm. 

Saryo van Lakerveld is already 22 years dance teacher where The Five Rhythms and Open Floor Movement form the basis. He opens hearts and brings into motion what wants to be moved. Eva Bergerova has her roots in the theatre and is the founder of the Step Out of the Story concept. She also teaches Conscious Dance and guides creative group processes connected with inner experience. 

They are both also DJ and they run Terra Nova, focusing on dance and the Foundation “Step out of the story”, focusing on Movement Theatre and creative processes. Together they form a powerful duo in guiding groups. With humour, openness and respect they bring the deeper layers to the surface from the darkness into the light.

Eva Bergerova: +31 6 23883406 | eva@evaberger.eu | www.evabergerova.eu

Saryo van Lakerveld: +31 6 481 52 072 | saryo@kpnmail.nl | www.terranova-dans.nl

Date & Times: 15 (17.00) t/m 22 augustus (10.00) 

Price: €285,00 (excl accommodation) | €245,00 before 15 July. 

Boekingen lopen via Loeky Ekkel, tel. 0573-221199, email info@preau.nl of via onderstaand inschrijfformulier.

l'Huis Préau

58120 Chatin

Frankrijk

Tel NL: 0573-221199

Tel FR: +33 3 86 85 29 60
(ook bereikbaar op whatsapp)

info@preau.nl

De romantische bohemien sfeer van L’Huis Preau is een prachtig decor voor een bruiloft, een familiefeest, festival of het organiseren van een ander evenement.

Op zoek naar een locatie in een prachtige omgeving voor het organiseren van een training, cursus, supervisie traject of andersoortige trajecten? Met onze verschillende zalen en diverse buitenwerkplekken kunnen we groepen ontvangen tussen de 10 en 75 deelnemers. 

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
Untitled-3.png