top of page

Vijf ritmes - Alchemie van het hart

Door: Saryo van Lakerveld & Eva Bergerova

Datum: 20 tot 27 juli 

Prijs cursus: € 320,00/345,00

Deze zomerweek gaat vooral over dans. Desalniettemin zullen we naast De Vijf Ritmes dans ook andere vormen van expressie en creativiteit gebruiken om dichter bij onszelf te komen. Het is een creatief proces waarin je wordt uitgedaagd om je kracht te verbinden met je binnenwereld en dit expressie te geven op de dansvloer. Op deze manier komen we dicht bij dat wat er in ons hart leeft. Het wordt een speelse en mooie reis met als doel om meer te ontspannen in wie je bent en om jouw vrijheid en plezier te vinden of te verruimen. Het is een week met een lach en een traan en waar alles een plek heeft. De natuurlijke flow van het hart is deze week de leidraad. 

De beweging van het hart is heel simpel; het wil geven en ontvangen vanuit compassie en liefde. Het fysieke hart laat het bloed naar binnen stromen en stuurt het ook weer op pad naar alle uiteinden van ons lichaam. Zo is ook de energie stroom van het hart. De potentie van het hart is dat het heel veel kan ontvangen, transformeren en weer door kan geven. Helaas lopen veel mensen rond met een gekwetst of beschadigd hart en is die natuurlijke flow onderbroken of zelfs soms afgesloten. Hoe vinden we het natuurlijke ritme weer terug van ons hart. 

Iedere dag zullen we De Vijf Ritmes dansen om te bewegen wat bewogen wil wordenen om ons steeds meer verbinden met ons hart. We beleven de herinnering, het gevoel, de gedachte, de blijdschap, verdriet of de boosheid in onze dans. Naast de dans zullen we andere manieren, zoals meditatie, Qigong, Klanken en ArtExpressgebruiken om dit proces te ondersteunen. 

We verblijven op een prachtige plek en dansen in een prachtige zaal. Het eten is subliem en de natuur is super. De accommodatie is heerlijk en verbind ons met onze eigen oorspronkelijk en natuurlijk ritme. 

Wij werken met De Vijf Ritmes, Theater, Open Floor, Stepping out of the Story concept, meditatie, Qigong en Martial Arts.

Deze week is geschikt voor iedereen tussen de 16 en 99 jaar en die bereid is om zichzelf beter te leren (her)kennen. Ook als je leven op een dood spoor zit of je hebtburn-out klachten, ben je welkom om het hart weer te vinden, maar absoluut ook wanneer het leven je toe lacht en je een weg zoekt om dat expressie te geven.

De week geeft je handvatten om: 

1. In contact te zijn en blijven met wat er in jou gebeurd.

2. De kracht in jezelf te voelen en daar mee naar buiten te treden.

3. Op verschillende manieren expressie te geven van die innerlijke wereld.

4. Je eigenwaarde op te krikken of terug te krijgen.

5. Het leven te voelen stromen in jezelf en dat je dit mag delen.

6. Te zijn wie je bent en dat je dit mag laten zien.

7. Blijer in het leven te staan en jezelf te waarderen.

8. En nog veel meer…..

 

“Wilde nog zeggen dat ik het zo bijzonder vind hoe jullie de groep zo onzichtbaar aanwezig hebben gestuurd. Zowel helemaal op de achtergrond, alle ruimte gevend aan de eigen weg van de mensen en de groep, als heel dichtbij en zorgvuldig aanwezig naast ons. Wat een leraarschap. Wat een geschenk” Madeleen Bloemendaal (2018)

Saryo van Lakerveld is sinds 1998 jaar dans docent waarin De Vijf Ritmes en Open Floor Movement de basis vormen. Hij opent harten en brengt in beweging wat bewogen wilt worden. Eva Bergerova heeft haar roots liggen in het theater en is de grondlegger van het Step out of the Story concept. Daarnaast geeft zij ook les in Conscious dance en creatieve groepsprocessen verbonden met innerlijke expressie. 

Beide zijn zij ook DJ en runnen zij Terra Nova, gericht op dans en Stichting Step out of the Story, gericht op Bewegings-theater en creatieve processen. Samen vormen zij een sterk duo in het begeleiden van groepen. Met humor, openheid en respect brengen zij de diepere lagen naar de oppervlak, van het donker naar het licht. 

 

Eva Bergerova: +31 6 23883406 | eberger@kpnmail.nl

Saryo van Lakerveld: +31 6 48152072 | saryo@kpnmail.nl

​Datum & Tijd: 20 juli (17.00) tot 27 juli (10.00) 

Prijs: €345,00 (320,00 voor 1juni).

Dit is exclusief verblijfskosten. Kijk hier voor de prijzen

 

Voor meer info over de week, ga naar https://www.preau.nl/5-ritmes

Boeken via Preau info@preau.nl, 0573-221199 

***Eva geeft op 13-20 juli haar Qigong, Martial Arts en energie Zomerweek

FIVE RHYTHMS DANCE – ALCHEMY OF THE HEART

 

This summer dance week is where dance, theatre and art meets. It is a creative process in which you are invited to give a shape and expression of your heart with its beauty, power and clarity. It is a deep journey in and with yourself with the ultimate goal of deep relaxation, freedom and bringing joy back or more in your live. It is a week with a smile and a tear, where everything has a place and where our natural flow is the guiding principle.

 

The movement of the heart is quite simple; It wants to give and receive from compassion and love. The physical heart allows blood to flow in and out again to all the corners of our body. Also the energy of the heart moves likes this. The potential of the heart is that it can receive a lot, transform it and pass it on again. Unfortunately many hearts have been hurt and damaged and that natural flow is interrupted or even sometimes closed. How do we find the natural rhythm of our hearts back again. 

 

Every morning we will dance, to move what wants to be moved. We re-experience the memory, the feeling, the thought, the joy, sadness or the anger in our dance. The rest of the day we will find other ways to support this process. 

We are staying at a wonderful place and dance in a beautiful room. The food is sublime and the nature is super. The accommodation is amazing and connects us with our own original and natural rhythm. 

 

We work with the Five Rhythms, Movement Theatre, Open Floor, Stepping Out of the Story concept, Martial Arts and Qigong and this week is suitable for anyone between 16 and 99 years and who is willing to get to know themselves better. Even when your life is on a dead end or you have a burnout, but definitely also when life smiles to you and you are looking for a way to express this. 

 

The week will give you the tools to: 

1. Be in contact and stay with what is happening in you. 

2. Feel the strength in yourself and bring this out. 

3. In different ways to give expression of that inner world. 

4. Upgrade your self-worth or recover. 

5. feel life flowing in yourself and that you can share it. 

6. To be who you are and that you can show this.

7. To be happier in life and appreciate yourself. 

8. And much more ... .. 
 

"Wanted to say that I find so special about how the group have sent so invisibly present. Both completely in the background, all creating space for the private road of the people and the group is very close and careful presence beside us. What a teacher. What a gift" Madeleen Bloemendaal (2018)

 

Saryo van Lakerveld is already 25 years dance teacher where The Five Rhythms and Open Floor Movement form the basis. He opens hearts and brings into motion what wants to be moved. Eva Bergerova has her roots in the theatre and is the founder of the Step Out of the Story concept. She also teaches Conscious Dance and guides creative group processes connected with inner experience. 

They are both also DJ and they run Terra Nova, focusing on dance and the Foundation “Step out of the story”, focusing on Movement Theatre and creative processes. Together they form a powerful duo in guiding groups. With humour, openness and respect they bring the deeper layers to the surface from the darkness into the light.

Eva Bergerova: +31 6 23883406 | eberger@kpnmail.nl

Saryo van Lakerveld: +31 6 48152072 | saryo@kpnmail.nl

​Date & Time: 20 july (17.00) tot 27 july (10.00) 

Price: €345,00 (320,00 before 1june).

This is without accommodation. Please look here for prices.

 

More info about this week, go to https://www.preau.nl/5-ritmes

Bookings go through Preau info@preau.nl, 0573-221199 

*Eva Teaches her Summerweek Qigong, Martial Arts en energie from 13-20 july 

Boekingen lopen via Mathilde van de Mheen, tel. 0573-221199, email info@preau.nl of via onderstaand inschrijfformulier.

bottom of page